Algemene voorwaarden

Hanneke Bor Organisatieontwikkeling is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten of technische storingen tengevolge waarvan de prijzen, data en/of andere informatie als vermeld in door Hanneke Bor Organisatieontwikkeling gehanteerde middelen verkeerd worden weergegeven. Hanneke Bor Organisatieontwikkelingzal niet gebonden zijn aan het uitvoeren van een overeenkomst die tot stand is gekomen op basis van bovenbedoelde verkeerd weergegeven voorwaarden.

 

1. Algemeen
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en alle opdrachten aan Hanneke Bor Organisatieontwikkeling en op alle overeenkomsten tussen Hanneke Bor Organisatieontwikkeling en contractpartijen.
b. De contractpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van haar opdracht, ook wanneer de voorwaarden van de contractpartij anders zouden luiden. Elke toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de contractpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
c. Bedingen waarbij van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken zijn slechts van kracht, voor zover zij schriftelijk door Hanneke Bor Organisatieontwikkeling zijn bevestigd.
d. Deze Algemene Voorwaarden behouden hun geldigheid ook na beëindiging of ontbinding van de gehele of een gedeelte van de overeenkomst.

 

2. Aanbiedingen, begrotingen, offertes
a. Alle aanbiedingen en offertes van Hanneke Bor Organisatieontwikkeling zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.
b. Het uitbrengen door Hanneke Bor Organisatieontwikkeling van een al dan niet met offerte of aanbieding aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Hanneke Bor Organisatieontwikkeling niet tot het sluiten van een overeenkomst met de contractpartij, doch geldt in deze de offerte of aanbieding slechts als een uitnodiging om in onderhandeling te treden, tenzij de offerte of aanbieding uitdrukkelijk anders vermeldt.
c. Indien in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk is bepaald dat het geldt als een aanbod, geldt dit aanbod een termijn voor aanvaarding in van één maand, tenzij de offerte of aanbieding anders vermeldt.

 

3. Totstandkoming van de overeenkomst
a. De overeenkomst geldt vanaf het moment dat de schriftelijke acceptatie door contractpartij door Hanneke Bor Organisatieontwikkeling is ontvangen, tenzij Hanneke Bor Organisatieontwikkeling is overeengekomen reeds een aanvang te maken met de uitvoering.
b. Indien in de acceptatie door contractpartij voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte of aanbieding wenst, komt in afwijking van het onder punt a. bepaalde de overeenkomst eerst tot stand indien Hanneke Bor Organisatieontwikkelingschriftelijk heeft bericht met de wijzigingen in te stemmen.
c. Indien de offerte of aanbieding dient te worden opgevat als een uitnodiging om in onderhandeling te treden, zal onder aanbod worden verstaan een door de contractpartij aan Hanneke Bor Organisatieontwikkeling gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat door aanvaarding van Hanneke Bor Organisatieontwikkeling onmiddellijk leidt tot het ontstaan van een overeenkomst.
d. Aanvaarding door Hanneke Bor Organisatieontwikkeling van het aanbod door de contractpartij houdt mede een uitdrukkelijke afwijzing in van de Algemene Voorwaarden van de contractpartij.

 

4. Bedragen
a. Trainingen, door Hanneke Bor Organisatieontwikkeling conform overeenkomst te geven, worden berekend per dagdeel, inclusief reistijd, reiskosten, audiovisuele hulpmiddelen en lesmateriaal. Een dagdeel bestaat uit 3,5 uren.
b. Kosten als voorbereidingen, intake gesprekken en eventuele zaalhuur, door Hanneke Bor Organisatieontwikkeling in de uitvoering van de opdracht ten behoeve van contractpartij gemaakt, worden extra aan contractspartij doorberekend.

 

5. Verblijfkosten

De verblijfkosten van, door Hanneke Bor Organisatieontwikkeling in het kader van de uitvoering van een opdracht, in te zetten personen komen voor rekening van de contractpartij. Gemaakte kosten betreffende het verblijf in hotels, conferentieoorden enz. worden rechtstreeks aan contractpartij gefactureerd.

6. Betaling en incasso
a. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening binnen 10 dagen na factuurdatum te worden voldaan op een door Hanneke Bor Organisatieontwikkeling op te geven bankrekening.
b. Door de contractpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs indien de contractpartij bij betaling vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
c. Vanaf de dag volgend op de dag waarop de betalingstermijn is verstreken is de wederpartij over het (restant) factuurbedrag, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, rente verschuldigd ter grootte van 2% per maand of gedeelte daarvan, alsmede alle met de inning verband houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, welke laatste op tenminste 15% van het betreffende bedrag worden bepaald, doch tenminste zullen bedragen € 1.000,–.
d. Het onder het vorige punt bepaalde ontneemt Hanneke Bor Organisatieontwikkeling niet de bevoegdheid om de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze, voor zover nog niet uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht schadevergoeding te vorderen.
e. Hanneke Bor Organisatieontwikkeling kan te allen tijde van de wederpartij verlangen dat de gehele of een gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit betaald wordt.
f. Hanneke Bor Organisatieontwikkeling kan te allen tijde van de wederpartij extra zekerheid verlangen.

 

7. Annulering
a. In geval van annulering door de contractpartij van een overeengekomen opdracht worden de volgende percentages van honorarium/investeringskosten in rekening gebracht:
– annulering tot en met 14 dagen voor aanvangsdatum opdracht: 100% honorarium/investering
– annulering van de 15e tot en met de 28e dag voor aanvangsdatum opdracht: 50% honorarium/investering
– annulering eerder dan 28 dagen voor aanvangsdatum opdracht: nihil
b. Annuleringen kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven. De dag waarop de schriftelijke annulering bij Hanneke Bor Organisatieontwikkeling is binnengekomen geldt als annuleringsdatum.
c. Annuleringsregelingen en –kosten van de uit overeenkomst bij de uitvoering van een opdracht betrokken hotels, conferentieoorden, huur hulpmiddelen enz. vallen niet onder deze voorwaarden en zijn voor rekening contractpartij.

 

8. Verstrekking gegevens contractpartij
a. Contractpartij is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Hanneke Bor Organisatieontwikkeling nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig ter beschikking te stellen.
b. Op verzoek van contractpartij worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan haar geretourneerd.

 

9. Geheimhouding
a. Alle informatie, die uit de samenwerking en overeenkomst tussen Hanneke Bor Organisatieontwikkeling en contractpartij voorkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.
b. Conform de gedragsregels rapporteert Hanneke Bor Organisatieontwikkeling niet over individuele prestaties van deelnemers.

 

10. Eigendom

Alle materialen, welke ten behoeve van de uitvoering van overeengekomen opdrachten worden gebruikt dan wel worden ter beschikking gesteld, zijn eigendom van Hanneke Bor Organisatieontwikkeling en mogen derhalve zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hanneke Bor Organisatieontwikkeling niet vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking gesteld worden.

11. Auteurs- en eigendomsrecht
a. De contractpartij garandeert Hanneke Bor Organisatieontwikkeling dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door het gebruik of het openbaar maken van de door de contractpartij aangeleverde zaken zoals kopij, schetsen, tekeningen, modellen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur en/of databestanden geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens enige nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van het industriële en intellectuele eigendom. De contractpartij vrijwaart Hanneke Bor Organisatieontwikkeling zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens wet of regelgeving jegens haar geldend kunnen maken.
b. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in het voorgaande lid gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Hanneke Bor Organisatieontwikkeling bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Hanneke Bor Organisatieontwikkeling door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Hanneke Bor Organisatieontwikkeling de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren, voor zover dit redelijkerwijs van Hanneke Bor Organisatieontwikkeling kan worden gevergd.
c. De rechten op zaken die voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst door Hanneke Bor Organisatieontwikkeling zijn verkregen of ontwikkeld, blijven steeds het eigendom van Hanneke Bor Organisatieontwikkeling.
d. De contractpartij verkrijgt na levering door Hanneke Bor Organisatieontwikkeling het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door Hanneke Bor Organisatieontwikkeling in het kader van de overeenkomst ontwikkelde zaken.
e. De contractpartij zal alle kopij, schetsen, tekeningen, modellen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur en/of databestanden, goed dan wel afgekeurd, binnen twee maanden na levering retourneren aan Hanneke Bor Organisatieontwikkeling en is niet gerechtigd over te gaan tot enige reproduktie in welke vorm dan ook van deze ontwerpen, schetsen en dergelijke of delen daarvan zonder schriftelijke toestemming van Hanneke Bor Organisatieontwikkeling. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de contractpartij.
f. Ingeval van verlies of beschadiging van de kopij, schetsen, tekeningen, modellen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur en/of databestanden die zich onder de contractpartij en/of derden bevinden is de contractpartij verplicht de daaruit voor Hanneke Bor Organisatieontwikkeling voortvloeiende schade te vergoeden.

 

12. Aansprakelijkheid
a. Hanneke Bor Organisatieontwikkeling is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de contractpartij, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdens Hanneke Bor Organisatieontwikkeling, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Hanneke Bor Organisatieontwikkeling met betrekking tot door haar geleverde zaken jegens haar contractpartij uitdrukkelijk beperkt is tot de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit overeenkomst In alle andere gevallen is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag.
b. Hanneke Bor Organisatieontwikkeling is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de contractpartij.
c. Indien Hanneke Bor Organisatieontwikkeling ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de contractpartij c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de contractpartij haar ter zake volledig vrijwaren en aan Hanneke Bor Organisatieontwikkeling alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

 

13. Overmacht (niet-toerekenbare tekortkoming)
a. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan Hanneke Bor Organisatieontwikkeling niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, gewoonte of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
b. In geval van overmacht (niet-toerekenbare tekortkoming), zowel van blijvende als van tijdelijke aard, aan de zijde van Hanneke Bor Organisatieontwikkeling, is laatstgenoemde gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder dat de wederpartij aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht (niet-toerekenbare tekortkoming) wordt onder andere doch niet uitsluitend begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van energie, alles zowel in haar bedrijf als bij derden, van wie Hanneke Bor Organisatieontwikkeling benodigde zaken geheel of gedeeltelijk betrekt, en voorts door alle overige oorzaken, buiten haar schuld of risicosfeer ontstaan tengevolge waarvan de uitvoering der overeenkomst redelijkerwijze door de wederpartij van Hanneke Bor Organisatieontwikkeling niet meer kan worden verlangd.
c. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Hanneke Bor Organisatieontwikkeling opgeschort. Indien de overmachtperiode langer dan 6 kalendermaanden duurt, zijn zowel Hanneke Bor Organisatieontwikkeling alsook de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
d. Indien Hanneke Bor Organisatieontwikkeling reeds voor een deel heeft gepresteerd is zij gerechtigd tot een vergoeding van de kosten van die prestatie, welke zij heeft gemaakt tot het moment van intreden van de overmacht.

 

14. Ontbinding
a. Onverminderd de aan Hanneke Bor Organisatieontwikkeling verder toekomende rechten en het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, kan Hanneke Bor Organisatieontwikkeling een overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist en zijn al haar vorderingen terstond opeisbaar, ingeval de contractpartij met de voldoening van enige betalingsverplichting in verzuim is, de contractpartij surséance van betaling aanvraagt dan wel haar faillissement wordt aangevraagd, de wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, of indien op enig onderdeel van haar bezittingen of vermogen beslag wordt gelegd, of ingeval de contractpartij haar bedrijf verkoopt of liquideert.
b. Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De contractpartij is aansprakelijk voor de door Hanneke Bor Organisatieontwikkeling geleden schade.

 

15. Uitvoering door derden
a. Hanneke Bor Organisatieontwikkeling is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden teneinde te kunnen voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
b. Hanneke Bor Organisatieontwikkeling is gerechtigd, bij verhindering door onvoorziene omstandigheden van door haar ter uitvoering van de opdracht in te zetten personen, een vervanger voor deze persoon in te zetten van gelijkwaardig niveau.
c. De onder sub a en/of b genoemde gevallen leveren aan contractpartij geen grond over te gaan tot annulering of uitstel van de overeengekomen opdracht.

 

16. Toepasselijk recht en geschillen
a. Op alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en op alle overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
b. Alle geschillen tussen Hanneke Bor Organisatieontwikkeling en de contractpartij, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het kanton of het arrondissement waar Hanneke Bor Organisatieontwikkeling is gevestigd.

 

17. Klachten
a. Wanneer Hanneke Bor Organisatieontwikkeling een dienst verricht in opdracht van een contractpartij, geldt de klachtenprocedure van betreffende contractpartij.
b. Indien nodig, zal Hanneke Bor Organisatieontwikkeling op eigen kosten een onafhankelijke mediator inschakelen, zie hiervoor de Klachtenprocedure.

Klachtenprocedure Hanneke Bor Organisatieontwikkeling

Begripsbepalingen:

In deze klachtenprocedure wordt verstaan onder:

a. klacht: een schriftelijke uiting van onvrede over diensten van de opdrachtnemer
b. klager: opdrachtgever, deelnemer of belanghebbende van deelnemer.
c. aangeklaagde: opdrachtnemer of uitvoerder van een dienst in opdracht van opdrachtnemer, tegen wie een klacht is ingediend.
d. opdrachtnemer : Hanneke Bor Organisatieontwikkeling, bureau voor coaching en training, verder genoemd als Hanneke Bor Organisatieontwikkeling, ingeschreven in het Handelsregister van de KvK te Den Haag onder nr 62178873, gevestigd Rosa Manuslaan 3, 2642 DP Pijnacker.
e. opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Hanneke Bor Organisatieontwikkeling een overeenkomst is aangegaan, betreffende een opdracht tot uitvoering van een dienst.
f. onafhankelijke deskundige: een onafhankelijke Mediator. Mediator: mevrouw A. Bierens, &CO Coaching en Ontwikkeling.

 

Indienen en behandelen van een klacht:
1. Een klacht wordt schriftelijk aan de Mediator voorgelegd en dient gericht te worden aan:
&CO Coaching en Ontwikkeling
Mevrouw A. Bierens
info@coachingenontwikkeling.nl
Adres: Valkenierslaan 117, 4834 CC Breda
Telefoon: 06 303 398 12
www.coachingenontwikkeling.nl
2. De ontvangst van de klacht wordt binnen zeven werkdagen schriftelijk aan de klager bevestigd door mw. A. Bierens.
3. Van de indiening van de klacht en de inhoud daarvan doet de Mediator binnen zeven werkdagen schriftelijk mededeling aan de directie van Hanneke Bor Organisatieontwikkeling en de uitvoerder op wie de klacht betrekking heeft.
4. De Mediator kan, na toestemming van de klager, het (elektronisch) dossier opvragen ter zake van datgene waarop de klacht betrekking heeft.
5. De Mediator is verplicht tot hoor en wederhoor. Daartoe worden de partijen mondeling en/of schriftelijk gehoord over hetgeen in de klacht is verwoord. Volgens de wens van de Mediator en/of op verzoek van partijen kunnen de partijen door de Mediator tezamen dan wel apart van elkaar worden gehoord.
6. De Mediator heeft geheimhoudingsplicht en zal de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen beschermen.
7. De Mediator kan zich laten adviseren door deskundigen. Ook deze deskundigen zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht.
8. De partijen kunnen zich tijdens de behandeling van de klacht op eigen kosten laten bijstaan door een of meer, door hen aan te wijzen personen. Over de aanwezigheid van deze persoon/personen tijdens zittingen van de Mediator beslist de Mediator met opgaaf van redenen.
9. Na onderzoek door de Mediator, in overleg met de partijen, besluit deze of tot bemiddeling en/of beoordeling van de klacht zal worden over gegaan.
10. De Mediator kan besluiten een klacht niet verder te behandelen, indien zij wordt ingetrokken of indien zij naar genoegen van de klager – en met instemming van de aangeklaagde – door bemiddeling is weggenomen. Of wanneer wederhoor door de klager gestaakt wordt. In dat geval wordt de klacht als niet ingediend beschouwd.
11. Ingeval van beoordeling stelt de Mediator de partijen zo spoedig mogelijk, dat wil zeggen binnen dertig werkdagen na de indiening van de klacht, schriftelijk met redenen omkleed in kennis van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht. Indien de Mediator afwijkt van deze termijn doet zij daarvan met redenen omkleed mededeling aan de partijen, onder vermelding van de termijn waarbinnen de Mediator haar oordeel zal uitbrengen.
12. De uitkomst van de Mediation is voor Hanneke Bor Organisatieontwikkeling bindend.
13. Het in deze klachtenprocedure gestelde laat onverlet de mogelijkheid van klagen bij bevoegde organen.
15. De klacht wordt binnen vier weken in behandeling genomen en zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, afgehandeld.
16. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.
17. Deze klachtenprocedure treedt in werking op 1 maart 2015.